Názov:

"LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

č. 474, 941 02  LIPOVÁ

Právna forma:

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou vecne a finančne vymedzeným majetkom podľa delimitačného protokolu

Štatutárny orgán:

Mgr. Ivan Trnka, riaditeľ

Telefonické spojenie:

035 / 65 72 284 - ústredňa

035 / 65 72 329 - riaditeľ

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

ITAK, s.r.o.

adresa: Baštová 38, 945 01 Komárno

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov

Druh a forma poskytovanej sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb - pobytová forma (celoročná, týždenná)

Špecializované zariadenie - pobytová forma (celoročná)

Cieľová skupina:

v zmysle § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

v zmysle § 39 zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách

Miesto poskytovania sociálnej služby

č. 474, 941 02 Lipová

Čas poskytovania sociálnej služby

neurčitý

Podmienky poskytovania sociálnej služby

v zmysle § 38 a § 39 Zákona č. 448/2008 Z.z.

Kapacita zariadenia:

66 miest, z toho:

54 miest v DSS
12 miest v ŠZ

Cena za poskytovanie služieb:

  • v závislosti od veľkosti ubytovacej plochy, dispozície izby, počtu ubytovaných osôb
  • veku klienta
  • počtu skutočne odobratých jedál v mesiaci
  • stupňa postihnutia

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prístup k informáciám

Na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a zmysle Smernice „LIPKA“, Zariadenia sociálnych služieb Lipová o slobodnom prístupe k informáciám poskytovaní informácií majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť - náležitosti

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená („LIPKA“, ZSS Lipová), meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, „LIPKA“, ZSS Lipová bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v lehote min, 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

Žiadosť možno podať:

  • písomne poštou: „LIPKA“, ZSS Lipová, Mlynský Sek č. 474, 941 02  Lipová
  • telefonicky: t. č.: 035/ 6572329
  • e-mailom: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
  • osobne: počas pracovných dní od 7:30 do 15:30 v kancelárii vedúcej ekonomicko – stravovacieho úseku

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Žiadosť riaditeľom poverený zamestnanec vybaví bezodkladne, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 ods. 2 a 3 Z. č. 211/2000) a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Sadzobník

Rozmnožovanie (fotokópia):

1 strana čiernobiela kópia 0,03 €

Informácia poskytnutá na CD – nosiči

1 ks CD - nosič a obal 1,50 €

Informácia poskytnutá e – mailom - zadarmo

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC

1  strana A 4 – čiernobiela kópia 0,05 €

1 strana A 4 – farebná kópia 0,10 €

Odosielanie informácií poštou - podľa aktuálneho Cenníka Slovenskej pošty.

Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne ZSS, alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem