Fotogaléria|

„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová je zapojené do Národného projektu Podpory procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb, ktorého hlavným cieľom je zmena inštitucionálne poskytovaných sociálnych služieb na komunitné služby.

Jedným z cieľov v rámci tohto procesu je aj podpora aktivizácie a pracovného začleňovania prijímateľov sociálnych služieb. Prostriedkom, ktorý „LIPKA“ ZSS Lipová začala využívať k napĺňaniu tohto cieľa, je produkt aktívnej politiky trhu práce – aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby. Využívaním produktu úradu práce sme naštartovali úzku spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch a v Šuranoch. Pracovníčky uvádzaných úradov nám vždy ochotne poskytli cenné rady a pomoc. Výrazne nám pomohli najmä pri získavaní vhodných pracovníkov z radov uchádzačov o zamestnanie do pozícií asistentov prijímateľov sociálnych služieb (ďalej len „PSS“) začleňovaných do pracovného procesu.

Od 1.9.2015 do 29.2.2016 prebiehal v našom zariadení prvý projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky. Takmer súbežne s ním, s posunom 1 mesiaca, od 1.10.2015 do 31.3.2016 prebiehal a momentálne je vo svojej finálnej fáze druhý projekt. Do týchto projektov boli zapojení 4 PSS a 3 uchádzači o zamestnanie z komunity ako asistenti pracujúcich PSS. V súlade s cieľom a zámerom projektov sme v zariadení zriadili tri aktivizačné pracoviská s vykonávaním – pomocných prác v záhrade a na úprave areálu, pomocných upratovacích prác a pomocných prác v práčovni.

Snahou bolo tieto pracoviská zriadiť tak, aby sa maximálne priblížili reálnemu pracovisku, na ktorom sa vykonáva reálna práca – práca, ktorá je zmysluplná a prináša úžitok. Všetci pracovníci na týchto pracoviskách, či už z radov PSS alebo ich asistenti, absolvovali školenie BOZP, pravidelne dochádzajú do práce, denne sa zapisujú do knihy dochádzky, prácu vykonávajú v pracovných odevoch, majú svoj harmonogram práce, presne tak, ako na bežných pracoviskách a pracovných pozíciách. PSS do týchto pozícií neboli pridelení náhodne. Dlhodobo prejavovali záujem vykonávať takúto prácu, často vo svojom voľnom čase robili podobné práce ako vykonávajú teraz. Jednoducho k tejto práci prirodzene inklinovali, majú predispozície na jej vykonávanie. U pracujúcich PSS dochádza k upevňovaniu ich už doteraz získaných pracovných zručností a nadobúdaniu nových pracovných zručností a schopností. Podobne je to s ich sociálnymi a kognitívnymi zručnosťami a mobilitou. Keďže sa práca na týchto pracoviskách riadi časovým aj činnostným harmonogramom, je do ich života vnášaná systematickosť, pravidelnosť, režim. Vykonávaním prác na zriadených pracoviskách sa PSS pripravujú nielen na ich možné pracovné začlenenie v budúcnosti, ale aj na samostatné bývanie, dochádza u nich k nácviku sebaoblužných činností a samostatnosti pri vedení domácnosti.

Výraznou zmenou, ktorá sa udiala v oblasti zamestnávania, bolo začlenenie jedného PSS do pracovného procesu na Obecnom úrade v Lipovej prostredníctvom aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Určitú časť pracovného dňa trávil mimo zariadenia, kde vykonával svoje zamestnanie. Prinieslo to so sebou viaceré pozitíva. Začínal si viac uvedomovať svoju zodpovednosť za to, čo urobí. Stretával sa s ľuďmi z obce, mal možnosť s nimi komunikovať. Takto sa mu dávala príležitosť na získavanie nových sociálnych zručností a dochádza k upevňovaniu sociálnych zručností. Prostredníctvom pôsobenia Daniela, pracujúcej osoby so zdravotným postihnutím, dostávajú ľudia v komunite šancu na prekonávanie predsudkov voči ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Získavajú nové postoje, sami aktívne začínajú vytvárať prostredie, ktoré je ústretové a podnetné pre začlenenie aj znevýhodneného človeka do komunity.

Vzhľadom k pozitívnym skúsenostiam pokračujeme aj naďalej s podporou aktivizácie a pracovného začleňovania PSS. 1.3.2016 bol v našom zariadení zahájený ďalší projekt, do ktorého sú zapojení 4 noví pracujúci z radov PSS a 4 noví uchádzači o zamestnanie z komunity, ktorí, rovnako ako v predchádzajúcich projektoch, vykonávajú prácu asistentov. Aj v tomto projekte PSS pracujú na zriadených aktivizačných pracoviskách a na pracovných pozíciách z prvých projektov (čiže pomocné práce v záhrade a na úprave areálu, pomocné upratovacie práce a pomocné práce v práčovni). PSS zapojení do projektov, ktoré boli ukončené, resp. končia v dohľadnej dobe, zostávajú naďalej vo svojich pracovných pozíciách, ako PSS vykonávajúci aktívnu pracovnú činnosť.

Tento projekt je však zaujímavý tým, že činnosť jednej uchádzačky o zamestnanie – asistentky je zameraná na pomoc PSS pri zvyšovaní ich počítačovej gramotnosti. Svoje schopnosti a zručnosti práce s PC využíva a bude zužitkovávať pri práci s PSS k ich oboznámeniu sa s PC a jeho časťami, s najzákladnejšími zásadami práce s počítačom – zapnutie, vypnutie, manipulácia s myšou, s klávesnicou, práca s jednoduchými programami s využívaním kresliacich prvkov a vymaľovávaním, písanie a opisovanie textu, prepojenie a využitie PC na precvičovanie, opakovanie a upevňovanie základných vedomostí a poznatkov (farby, abeceda, číslice, geometrické tvary, ročné obdobia, počasie, zvieratá, činnosti a pod.) Podľa schopností a zručností jednotlivých PSS aj ich oboznámenie sa s internetom a jeho využitím na komunikáciu s rodinou, priateľmi, s komunitou.

Pri práci využívame počítače, ktoré sme získali ako sponzorský dar od Mgr. Michala Hrašku, firma HRAŠKA SYSTEMs, s. r. o. Kmeťovo. Sprevádzkovanie počítačov, ich servis a udržiavanie pre potreby výučby bolo a bude zabezpečované taktiež sponzorsky cez pána Mareka Holku. Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať sponzorom, pretože vďaka nim môžeme našich PSS aktivizovať a nevšedne im vypĺňať ich voľný čas.

Táto nová aktivita sa PSS páči a aktívne sa jej dožadujú.

Kolektív pracovníkov „LIPKA“ ZSS Lipová

Comments are closed.

Close Search Window