Výstava plazov

Fotogaléria|

(viac…)


Prevzatie daru

Fotogaléria|

(viac…)


Športový deň v Lipke

Fotogaléria|

(viac…)


Dar pre ZSS Lipka

Fotogaléria|

(viac…)


Jesenný turnaj Boccia

Fotogaléria|

(viac…)


Agrokomplex 2019

Fotogaléria|

(viac…)


Veľkonočné tvorivé dielničky – „Čaro Veľkej Noci“ (16.4.2019)

Fotogaléria|

(viac…)


Návšteva múzea a kina v Nových Zámkoch (28.3.2019)

Fotogaléria|

(viac…)


Karneval v „Lipke“ (21.2.2019)

Fotogaléria|

(viac…)


Fašiangová zábava s LIPOVČANKOU (31.1.2019)

Fotogaléria|

(viac…)


Mikuláš (6.12.2018)

Fotogaléria|

(viac…)


2018

Fotogaléria|

(viac…)


Deň Zeme

Fotogaléria|

(viac…)


Benefičný koncert „Dúha v srdci“

Fotogaléria|

(viac…)


Tvorivé dielne – Farebná jeseň

Fotogaléria|

(viac…)


Benefičný koncert „Dúha v srdci“ Nové Mesto nad Váhom

Fotogaléria|

(viac…)


„Namaľuj si svoj svet“

Fotogaléria|

(viac…)


Zahrali sme si v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

Fotogaléria|

(viac…)


„Aj my na Halloweene v ZŠ Lipová…“

Fotogaléria|

(viac…)


Výstava ovocia a zeleniny

Fotogaléria|

(viac…)


Zlatá jeseň – 2017

Fotogaléria|

(viac…)


Začiatok leta v „LIPKA“ ZSS Lipová

Fotogaléria|

(viac…)


Turnaj v hre BOCCIA 2016

Fotogaléria|

(viac…)


Chceme ísť ďalej – naše skúsenosti a očakávania

Fotogaléria|

(viac…)


Fašiangová zábava v „LIPKE“

Fotogaléria|

(viac…)


Pripravujeme sa na vianočné sviatky v „Lipke“ – Výstava vianočných pohľadníc Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky

Fotogaléria|

(viac…)


Pripravujeme sa na vianočné sviatky v „Lipke“ – Návšteva žiačok SOŠ Jesenského Nové Zámky

Fotogaléria|

(viac…)


Pripravujeme sa na vianočné sviatky v „Lipke“ – Mikulášska besiedka

Fotogaléria|

(viac…)


Pripravujeme sa na vianočné sviatky v „Lipke“ – Výstava ručných prác vo Františkánskom kláštore v Nových Zámkoch

Fotogaléria|

(viac…)


Tvorivé dielne s názvom „Zlatá jeseň“

Fotogaléria|

(viac…)


Naše ocenenia z výtvarných súťaží

Fotogaléria|

(viac…)


Malá letná olympiáda klientov

Fotogaléria|

(viac…)


Nitriansky Oskar – Krajská dramatická prehliadka 2015

Fotogaléria|

(viac…)


Veľkonočné tvorivé dielne v Lipovej 2015

Fotogaléria|

(viac…)


Krškanská vareška – súťaž vo varení guláša

Fotogaléria|

(viac…)


XXL Akadémia 2015

Fotogaléria|

(viac…)


,,Cesta ku hviezdam“ ,,HARLEKÝN“ Zariadenie sociálnych služieb

Fotogaléria|

(viac…)


Jesenná výstava ovocia, zeleniny a prác

Fotogaléria|

(viac…)


Stretnutie priateľov ,,LIPKY“ spojené so športovými hrami

Fotogaléria|

(viac…)


Turnaj v hre BOCCIA

Fotogaléria|

(viac…)


Výtvarné práce 2011

Fotogaléria|

(viac…)


Veľká noc 2012

Fotogaléria|

(viac…)


Veľkonočné tvorivé dielne v Lipovej

Fotogaléria|

(viac…)


Galéria – Celokrajská prehliadka dramatickej tvorby „OSKAR“

Fotogaléria|

(viac…)


Športové hry obyvateľov ZSS a ZŠ

Fotogaléria|

(viac…)


PLÁN NÁVŠTEV

Aktuality|

Zákaz návštev až do odvolania!

Plán návštev a bližšie informácie nájdete tu (pdf, veľkosť: 226kB)


Semafor pre zabezpečenie návštev nájdete na tomto linku.


Národný projekt – Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

Projekty|

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI) je realizovaný v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, jeho hlavným cieľom je zahájiť a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a zároveň pripraviť a overiť jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou, a tiež podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné a využiť pre tento účel disponibilné prostriedky Regionálneho operačného programu, prioritná os 2 Sociálna infraštruktúra na realizáciu prvých projektov deinštitucionalizácie.

V zariadeniach sociálnych služieb zapojených do projektu v participujúcich samosprávnych krajoch budú pod odborným vedením metodického tímu expertov pracovať interdisciplinárne transformačné tímy, ktoré po absolvovaní špecializovaných vzdelávacích kurzov dokážu individuálne pripravovať podmienky pre presťahovanie sa klientov do komunity a tiež samotných klientov na adaptabilné zvládnutie celého procesu.

Realizáciou projektu získajú klienti zariadení sociálnych služieb, zamestnanci verejných zariadení sociálnych služieb, zriaďovatelia – zamestnanci samosprávnych krajov cenné skúsenosti, ktoré budú slúžiť ako príklady dobrej praxe pre systémovú deinštitucionalizáciu v SR. Vznikne ľudský potenciál odborníkov pre širšie zavádzanie zmien po roku 2015.

Cieľ projektu:

Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb

Špecifické ciele projektu:

Vytvoriť základné podmienky na úspešný prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Naštartovať a podporiť proces deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb

Viac informácií: http://www.iazasi.gov.sk


Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Projekty|

„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Počas trvania projektu od augusta 2018 do októbra 2023 sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. V súčasnosti prebieha 1.cyklus, do ktorého je zapojených 25 zariadení sociálnych služieb.

Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie daných zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia. V rámci projektu bude zapojeným subjektom poskytované poradenstvo, konzultácie, supervízie a vzdelávanie v rámci certifikovaných kurzov, informačných seminárov a tematických workshopov. Vzdelávanie je zamerané na rôzne oblasti deinštitucionalizácie (DI), napr.: na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu ku prijímateľom sociálnych služieb (dôraz na individuálny prístup), na oboznámenie sa s princípmi univerzálneho navrhovania v architektúre, na predstavenie nových foriem práce s prijímateľmi, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ich do pracovného procesu, atď.

Súčasťou projektu je aj dôkladné hodnotenie pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a informačná kampaň, ktorá bude realizovaná najmä prostredníctvom komunitných aktivít s cieľom vytvárať pozitívne vzťahy v lokalite, v ktorej bude prebiehať proces DI.

Aj vďaka národnému projektu Slovensko postupne napĺňa Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý kladie dôraz na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťami a voľbami ako majú ostatní ľudia.

Viac informácií o procese DI nájdete na www.npdi.gov.sk


Close Search Window