Názov:

„LIPKA“ , Zariadenie sociálnych služieb Lipová
v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

Sídlo organizácie:
č. 131, 941 02 LIPOVÁ

Právna forma:
rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou vecne a finančne vymedzeným majetkom podľa delimitačného protokolu

Štatutárny orgán:
Mgr. Ivan Trnka, riaditeľ

Telefonické spojenie:
035 / 65 72 284 – ústredňa
035 / 65 72 329 – riaditeľ

Zodpovedná osoba
Zodpovedná osoba v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov:
ITAK, s.r.o., Baštová 38, 945 01 Komárno
e-mail: itaksro@gmail.com, tel.: 0905/223 001, 0905/607 628

Druh a forma poskytovanej sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb – pobytová forma (celoročná, týždenná)

Špecializované zariadenie – pobytová forma (celoročná)

Cieľová skupina:

v zmysle § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v zmysle § 39 zákona č. 448/2008 z.z. o sociálnych službách

Miesto poskytovania sociálnej služby

č. 131, 941 02 Lipová

Čas poskytovania sociálnej služby
neurčitý

Podmienky poskytovania sociálnej služby

v zmysle § 38 a § 39 Zákona č. 448/2008 Z.z.

Kapacita zariadenia:

66 miest, z toho:
54 miest v DSS
12 miest v ŠZ

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby – odkaz na stránku Nitrianskeho samosprávneho kraja

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s prílohami

Comments are closed.

Close Search Window