Fotogaléria|

„LIPKA“, Zariadenie sociálnych služieb Lipová je zapojené do pilotného projektu Podpora deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb v Slovenskej republike s názvom „Chceme ísť ďalej…“. Tento projekt podmieňuje integráciu a začlenenie sa do spoločnosti občanov s ťažkým zdravotným postihnutím žijúcich v inštitúcii. Kontakt s okolitou komunitou je významným krokom k začleneniu sa do života komunity v obci

Prijímatelia sociálnych služieb žijúci v našom zariadení sa so záujmom zapájajú do rôznych športových alebo kultúrnych podujatí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ich kontaktu s okolím.

V dňoch 25. 9. – 26. 9. 2015 sa v kultúrnom dome v obci Lipová uskutočnila jesenná výstava ovocia a zeleniny. Hlavnými organizátormi tejto výstavy sú Slovenský zväz záhradkárov v spolupráci s Obecným úradom Lipová. Pod záštitou predsedu Základného zväzu záhradkárov v Lipovej MVDr. Milana Kajana má jesenná výstava v obci Lipová už dlhoročnú tradíciu. Pri tejto príležitosti oslovil aj naše zariadenie a pozval na aktívnu účasť na výstave. Okrem nás sa k prezentácii svojich pestovateľských úspechov a jesenných prác pripojili aj iní občania obce Lipová, Jednota dôchodcov v Lipovej, Základná škola a Materská škola.

Naši prijímatelia sociálnych služieb si s radosťou pripravili ukážky rôzneho ovocia a zeleniny, ktoré si sami – ako začínajúci záhradkári – dopestovali. Na výstavku si pribalili aj výrobky z prírodného aj iného materiálu s jesennou tematikou, ktoré si svojpomocne v zariadení vyrábajú.

Mnohé podnety k záhradkárčeniu získali od predsedu Slovenského zväzu záhradkárov – Ing. Eduarda Jakubeka, ktorý naše zariadenie pravidelne navštevuje a odovzdáva svoje bohaté skúsenosti. Samozrejme, že si nenechal ujsť príležitosť navštíviť nás aj 26. 9. 2015. Srdečne sa s ním zvítal riaditeľ „LIPKA“, ZSS Lipová Mgr. Ivan Trnka, ktorý ho zároveň počas celej návštevy sprevádzal. Pán Ing. Jakubek sa aktívne venoval skupinke našich začínajúcich záhradkárov, ktorí prejavili záujem o nové inštrukcie ohľadom sadovníckych prác, strihania stromov, základov množenia odrezkami, prípravy podpníkov na očkovanie a vrúbľovanie. Pán Jakubek trpezlivo uspokojoval ich zvedavosť. Táto úžasná spolupráca pretrváva už 5 rokov, počas ktorých si naši obyvatelia postupne osvojovali základné záhradkárske postupy. Počas svojej návštevy ich pán inžinier pochválil, že sú oproti minulosti samostatnejší a vyslovil radosť z toho, že k pestovaniu aj naďalej prechovávajú záujem. Vyzdvihol a pochválil nielen kompostovisko, ktoré si naši záhradkári sami zriadili, ale aj starostlivosť o jednotlivé políčka so zeleninou. Spoločne si naplánovali ďalšie stretnutie v novembri, s cieľom vysadiť podpníky, ktoré pán inžinier osobne zabezpečí a prinesie. Zároveň vyslovil želanie, aby každý obyvateľ zariadenia mal svoj strom, ktorý si osobne zasadí. Na záver sa pán ing. Jakubek rozlúčil so slovami, že sa vždy rád vracia do nášho zariadenia a rád sa stretáva tak s chlapcami, ako i personálom.

Ďalším povzbudením pre našich prijímateľov sociálnych služieb boli ocenenia, ktoré im v rámci výstavy udelili obyvatelia obce Lipová.

Naše poďakovanie za pozvanie a možnosť prezentácie teda patrí predsedovi Základného zväzu záhradkárov v Lipovej MVDr. Milanovi Kajanovi, starostke Mgr. Tatiane Olveckej, predsedovi Slovenského zväzu záhradkárov Ing. Eduardovi Jakubekovi, ale aj všetkým obyvateľom obce Lipová. Pre našich začínajúcich záhradkárov je to obrovská motivácia do ďalšej práce a zároveň aj možnosť získavať nové informácie a skúsenosti. Už vopred sa všetci tešíme na ďalšiu spoluprácu.

„LIPKA“ ZSS Lipová

Comments are closed.

Close Search Window